ACB

ACB Sentron 3WL, Loại không có chức năng truyền thông

Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, DIN VDE 0660 Part 101

Un: 690VAC, ứng dụng đến 1150VAC

Dòng định mức: 630A to 6300A

Trang bị: Bộ điều khiển bảo vệ điện tử ETU25B chức năng bảo vệ LSI

Bộ tiếp điểm phụ (2NO+2NC)... 

Loại cố định (fixed - mounted version), thao tác cơ

Cỡ

In(A)

Icu(kA)

tại 415V AC

Mã hiệu
3P

I

630

55

3WL1106-2CB32-1AA2

I

800

3WL1108-2CB32-1AA2

I

1000

3WL1110-2CB32-1AA2

I

1250

3WL1112-2CB32-1AA2

I

1600

3WL1116-2CB32-1AA2

I

2000

3WL1120-2CB32-1AA2

I

630

66

3WL1106-3CB32-1AA2

I

800

3WL1108-3CB32-1AA2

II

800

3WL1208-2CB32-1AA2

II

1000

3WL1210-2CB32-1AA2

II

1250

3WL1212-2CB32-1AA2

II

1600

3WL1216-2CB32-1AA2

II

2000

3WL1220-2CB32-1AA2

II

2500

3WL1225-2CB32-1AA2

II

3200

3WL1232-2CB32-1AA2

II

4000

100

3WL1240-4CB31-1AA2-Z T40

III

5000

3WL1350-4CB32-1AA2-Z T40

III

6300

3WL1363-4CB31-1AA2 -Z T40

Loại rút kéo (withdrawable version), thao tác cơ

Cỡ

In(A)

Icu(kA)

tại 415V AC

Mã hiệu
3P

I

630

55

3WL1106-2CB36-1AA2

I

800

3WL1108-2CB36-1AA2

I

1000

3WL1110-2CB36-1AA2

I

1250

3WL1112-2CB36-1AA2

I

1600

3WL1116-2CB36-1AA2

I

2000

3WL1120-2CB36-1AA2

I

630

66

3WL1106-3CB36-1AA2

I

800

3WL1108-3CB36-1AA2

I

1000

3WL1110-3CB36-1AA2

I

1250

3WL1112-3CB36-1AA2

I

1600

3WL1116-3CB36-1AA2

I

2000

3WL1220-3CB36-1AA2

II

800

3WL1208-2CB36-1AA2

II

1000

3WL1210-2CB36-1AA2

II

1250

3WL1212-2CB36-1AA2

II

1600

3WL1216-2CB36-1AA2

II

2000

3WL1220-2CB36-1AA2

II

2500

3WL1225-2CB36-1AA2

II

3200

3WL1232-2CB36-1AA2

II

4000

100

3WL1240-4CB37-1AA2-Z T40

III

5000

3WL1350-4CB36-1AA2-Z T40

III

6300

3WL1363-4CB37-1AA2-Z T40

 

Loại cố định (fixed - mounted version), thao tác cơ

Cỡ

In(A)

Icu(kA) tại 415V AC

Mã hiệu
4P

I

630

55

3WL1106-2CB42-1AA2

I

800

3WL1108-2CB42-1AA2

I

1000

3WL1110-2CB42-1AA2

I

1250

3WL1112-2CB42-1AA2

I

1600

3WL1116-2CB42-1AA2

I

2000

3WL1120-2CB42-1AA2

I

630

66

3WL1106-3CB42-1AA2

I

800

3WL1108-3CB42-1AA2

II

800

3WL1208-2CB42-1AA2

II

1000

3WL1210-2CB42-1AA2

II

1250

3WL1212-2CB42-1AA2

II

1600

3WL1216-2CB42-1AA2

II

2000

3WL1220-2CB42-1AA2

II

2500

3WL1225-2CB42-1AA2

II

3200

3WL1232-2CB42-1AA2

II

4000

3WL1240-4CB41-1AA2-Z T40

III

5000

100

3WL1350-4CB42-1AA2-Z T40

Loại rút kéo (withdrawable version), thao tác cơ

Cỡ

 In(A)

Icu(kA) tại 415V AC

Mã hiệu
4P

I

630

55

3WL1106-2CB46-1AA2

I

800

3WL1108-2CB46-1AA2

I

1000

3WL1110-2CB46-1AA2

I

1250

3WL1112-2CB46-1AA2

I

1600

3WL1116-2CB46-1AA2

I

2000

3WL1120-2CB46-1AA2

I

630

66

3WL1106-3CB46-1AA2

I

800

3WL1108-3CB46-1AA2

I

1000

3WL1110-3CB46-1AA2

I

1250

3WL1112-3CB46-1AA2

I

1600

3WL1116-3CB46-1AA2

I

2000

3WL1220-3CB46-1AA2

II

800

3WL1208-2CB46-1AA2

II

1000

3WL1210-2CB46-1AA2

II

1250

3WL1212-2CB46-1AA2

II

1600

3WL1216-2CB46-1AA2

II

2000

3WL1220-2CB46-1AA2

II

2500

3WL1225-2CB46-1AA2

II

3200

3WL1232-2CB46-1AA2

II

4000

100

3WL1240-4CB47-1AA2-Z T40

III

5000

3WL1350-4CB46-1AA2-Z T40

III

6300

3WL1363-4CB47-1AA2-Z T40

/