Bộ liên động cơ khí

Bộ liên động cơ khí

Phụ kiện cho ACB sentron 3WL, loại 3 và 4 cực

Tên phụ kiên

Mã hiệu

Bộ liên động cơ khí

using cable 2m for fixed

3WL9111-0BB21-0AA0

using cable 2m for drawout

3WL9111-0BB24-0AA0

using bowden wire 2m

3WL9111-0BB45-0AA0

using bowden wire 3m

3WL9111-0BB46-0AA0

using bowden wire 4.5m

3WL9111-0BB47-0AA0

/