CÔNG TY TNHH MASAN HẬU GIANG - NHÀ MÁY BIA SƯ TỬ TRẮNG

Thiết kế cung cấp hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống xử lý nước thải bao gồm MCC, PLC, HMI, SCADA

/